voorwaarden

algemene voorwaarden telefonie

De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn ook van toepassing op HEMA mobiel. Deze kun je hier terugvinden.

Deze algemene voorwaarden gelden voor telecomdiensten van HEMA. HEMA mag deze algemene voorwaarden wijzigen. De wijzigingen worden bekend gemaakt op hema.nl en zijn op te vragen bij HEMA Consumentenservice (020 - 224 24 24). Door middel van het voortgezette gebruik van telecomdiensten van HEMA na bekendmaking van wijzigingen in de algemene voorwaarden, geef je aan hiermee in te stemmen. 

tarieven 

De tarieven en mogelijke wijzigingen in tarieven van telecomdiensten van HEMA zijn te vinden op hema.nl of op te vragen bij HEMA Consumentenservice (020 - 224 24 24). HEMA behoudt zich het recht voor tarieven en condities zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen. 

kwaliteit 

Voor telecomdiensten maakt HEMA gebruik van kwalitatief hoogwaardige netwerken. Aangezien veel externe oorzaken van invloed zijn op de kwaliteit en beschikbaarheid van het netwerk en de diensten, kan HEMA niet garanderen dat deze altijd beschikbaar zijn. 

privacy 

HEMA garandeert je de strikte vertrouwelijkheid van je gegevens. Deze worden nooit ter beschikking gesteld aan derden, tenzij HEMA daartoe wettelijk verplicht is, of dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.

voorwaarden HEMA mobiel prepaid bellen

simkaart HEMA prepaid 

De HEMA simkaart van HEMA prepaid is en blijft eigendom van HEMA. HEMA is na het moment van verkoop niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het anderszins verloren gaan van de simkaart. 

Aan elke simkaart is een pincode (persoonlijk identificatienummer) en een PUK code (persoonlijke deblokkeringscode) verbonden. De gebruiksaanwijzing van deze codes wordt uitgelegd in de handleiding van mobiel prepaid bellen van HEMA. 

beltegoed HEMA prepaid 

Je beltegoed is 12 maanden geldig. Als je binnen 12 maanden niet opwaardeert, kan je niet meer bellen. 

Na 12 maanden volgt een periode van 90 dagen waarin je alleen gebruik kunt maken van gratis diensten (waaronder het opwaarderen via 1244). Als je in deze periode van 90 dagen niet opwaardeert vervalt je 06 nummer. Tevens vervalt dan je beltegoed. Als je wel opwaardeert binnen deze periode van 90 dagen, gaat de nieuwe termijn van 12 maanden weer in vanaf het moment van opwaarderen en behoud je je resterende beltegoed. 

klachten over HEMA prepaid 

Klachten over producten dan wel diensten van HEMA Prepaid dien je schriftelijk te melden aan Klantenservice HEMA Prepaid, Postbus 13600, 9700 EH Groningen. HEMA zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval ontvang je schriftelijk bericht wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan je wordt medegedeeld.

Geschillencommissie Telecom

Geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot dedoor HEMA geleverde producten of diensten, kunnen zowel door de klant als door HEMA worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst schriftelijk aan de klantenservice HEMA Prepaid of Internationaal Budgetbellen heeft voorgelegd. HEMA zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval wordt de klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie aan hem wordt medegedeeld.

Binnen 30 dagen na behandeling van de klacht door HEMA, dan wel binnen 30 dagen nadat HEMA de klacht had moeten behandelen, kan u de klacht aanhangig maken bij de Geschillencommissie. 

telecommunicatie

Als u besluit een geschil met HEMA voor te leggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, dan is HEMA aan deze keuze gebonden. Indien HEMA besluit een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie zal zij u schriftelijk verzoeken binnen vijf weken aan te geven of u daarmee akkoord gaat en of u zal voldoen aan de eisen die gemoeid zijn met behandeling van  het geschil door de Geschillencommissie. Indien u daarmee niet akkoord gaat, dan wel indien u niet voldoet aan de eisen die gemoeid zijn met behandeling van het geschil door de geschillencommissie, behoudt HEMA zich het recht voor het geschil aan een gewone rechter voor te leggen.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt u desgevraagd toegezonden. 

De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Geschillencommissie Telecommunicatie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag